15. การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวัตถุ

Object-Oriented Programming

15.1. จุดประสงค์

 • เขียนคำสั่งเพื่อใช้ชุดคำสั่งเสริมที่อิงแนวคิดเชิงวัตถุได้

15.2. Desktop Applications

ภาษา Python สามารถนำไปพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยสามารถเลือกใช้ชุดคำสั่งเสริมต่อไปนี้ได้

15.2.1. PyQt

qt5-01
 1import sys
 2from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget
 3from PyQt5.QtGui import QIcon
 4
 5
 6class Example(QWidget):
 7  
 8  def __init__(self):
 9    super().__init__()
10    
11    self.initUI()
12    
13    
14  def initUI(self):
15    
16    self.setGeometry(300, 300, 300, 220)
17    self.setWindowTitle('Icon')
18    self.setWindowIcon(QIcon('web.png'))    
19  
20    self.show()
21    
22    
23if __name__ == '__main__':
24  
25  app = QApplication(sys.argv)
26  ex = Example()
27  sys.exit(app.exec_())
../_images/qt5-01.png

15.2.2. Kivy

bounce
 1import kivy
 2kivy.require('1.0.7')
 3
 4from kivy.animation import Animation
 5from kivy.app import App
 6from kivy.uix.button import Button
 7
 8
 9class TestApp(App):
10
11  def animate(self, instance):
12    animation = Animation(pos=(100, 100), t='out_bounce')
13    animation += Animation(pos=(200, 100), t='out_bounce')
14    animation &= Animation(size=(500, 500))
15    animation += Animation(size=(100, 50))
16
17    animation.start(instance)
18
19  def build(self):
20    button = Button(size_hint=(None, None), text='plop', on_press=self.animate)
21    return button
22
23
24if __name__ == '__main__':
25  TestApp().run()
26
../_images/bounce.png

15.2.3. Pygame

camera
 1import pygame
 2import pygame.camera
 3from pygame.locals import *
 4
 5
 6class VideoCapturePlayer(object):
 7
 8  size = ( 640, 480 )
 9  def __init__(self, **argd):
10    self.__dict__.update(**argd)
11    super(VideoCapturePlayer, self).__init__(**argd)
12
13    self.display = pygame.display.set_mode( self.size, 0 )
14    self.init_cams(0)
15
16  def init_cams(self, which_cam_idx):
17    self.clist = pygame.camera.list_cameras()
18    #print (self.clist)
19
20    if not self.clist:
21      raise ValueError("Sorry, no cameras detected.")
22
23    try:
24      cam_id = self.clist[which_cam_idx]
25    except IndexError:
26      cam_id = self.clist[0]
27
28    self.camera = pygame.camera.Camera(cam_id, self.size, "RGB")
29    self.camera.start()
30    self.clock = pygame.time.Clock()
31    self.snapshot = pygame.surface.Surface(self.size, 0, self.display)
32
33  def get_and_flip(self):
34    if 0 and self.camera.query_image():
35      self.snapshot = self.camera.get_image(self.snapshot)
36    if 0:
37      self.snapshot = self.camera.get_image(self.snapshot)
38      self.display.blit(self.snapshot, (0,0))
39    else:
40      self.snapshot = self.camera.get_image(self.display)
41
42    pygame.display.flip()
43
44  def main(self):
45    going = True
46    while going:
47      events = pygame.event.get()
48      for e in events:
49        if e.type == QUIT or (e.type == KEYDOWN and e.key == K_ESCAPE):
50          going = False
51        if e.type == KEYDOWN:
52          if e.key in range(K_0, K_0+10) :
53            self.init_cams(e.key - K_0)
54
55      self.get_and_flip()
56      self.clock.tick()
57      print (self.clock.get_fps())
58
59def main():
60  pygame.init()
61  pygame.camera.init()
62  VideoCapturePlayer().main()
63  pygame.quit()
64
65if __name__ == '__main__':
66  main()
67
../_images/camera.png

15.3. Mobile Applications

kitchensink
 1import ast
 2import os
 3import sys
 4
 5from kivy.lang import Builder
 6from kivy.factory import Factory
 7
 8from libs.baseclass.dialog_change_theme import KitchenSinkDialogChangeTheme
 9from libs.baseclass.list_items import KitchenSinkOneLineLeftIconItem
 10
 11from kivymd.app import MDApp
 12
 13if getattr(sys, "frozen", False): # bundle mode with PyInstaller
 14  os.environ["KITCHEN_SINK_ROOT"] = sys._MEIPASS
 15else:
 16  sys.path.append(os.path.abspath(__file__).split("demos")[0])
 17  os.environ["KITCHEN_SINK_ROOT"] = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
 18os.environ["KITCHEN_SINK_ASSETS"] = os.path.join(
 19  os.environ["KITCHEN_SINK_ROOT"], f"assets{os.sep}"
 20)
 21
 22
 23class KitchenSinkApp(MDApp):
 24  def __init__(self, **kwargs):
 25    super().__init__(**kwargs)
 26    self.theme_cls.primary_palette = "Teal"
 27    self.dialog_change_theme = None
 28    self.toolbar = None
 29    self.data_screens = {}
 30
 31  def build(self):
 32    Builder.load_file(
 33      f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/libs/kv/list_items.kv"
 34    )
 35    Builder.load_file(
 36      f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/libs/kv/dialog_change_theme.kv"
 37    )
 38    return Builder.load_file(
 39      f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/libs/kv/start_screen.kv"
 40    )
 41
 42  def show_dialog_change_theme(self):
 43    if not self.dialog_change_theme:
 44      self.dialog_change_theme = KitchenSinkDialogChangeTheme()
 45      self.dialog_change_theme.set_list_colors_themes()
 46    self.dialog_change_theme.open()
 47
 48  def on_start(self):
 49    """Creates a list of items with examples on start screen."""
 50
 51    Builder.load_file(
 52      f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/libs/kv/base_content.kv"
 53    )
 54    Builder.load_file(
 55      f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/libs/kv/toolbar.kv"
 56    )
 57    with open(f"{os.getcwd()}/screens_data.json") as read_file:
 58      self.data_screens = ast.literal_eval(read_file.read())
 59
 60    for name_item_example in self.data_screens.keys():
 61      self.root.ids.backdrop_front_layer.data.append(
 62        {
 63          "viewclass": "KitchenSinkOneLineLeftIconItem",
 64          "text": name_item_example,
 65          "icon": self.data_screens[name_item_example]["icon"],
 66          "on_release": lambda x=name_item_example: self.set_example_screen(
 67            x
 68          ),
 69        }
 70      )
 71
 72  def set_example_screen(self, name_screen):
 73    manager = self.root.ids.screen_manager
 74    if not manager.has_screen(
 75      self.data_screens[name_screen]["name_screen"]
 76    ):
 77      name_kv_file = self.data_screens[name_screen]["kv_string"]
 78      Builder.load_file(
 79        f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/libs/kv/{name_kv_file}.kv"
 80      )
 81      if "Import" in self.data_screens[name_screen]:
 82        exec(self.data_screens[name_screen]["Import"])
 83      screen_object = eval(self.data_screens[name_screen]["Factory"])
 84      self.data_screens[name_screen]["object"] = screen_object
 85      if "toolbar" in screen_object.ids:
 86        screen_object.ids.toolbar.title = name_screen
 87      manager.add_widget(screen_object)
 88    manager.current = self.data_screens[name_screen]["name_screen"]
 89
 90  def back_to_home_screen(self):
 91    self.root.ids.screen_manager.current = "home"
 92
 93  def callback_for_menu_items(self, *args):
 94    from kivymd.toast import toast
 95
 96    toast(args[0])
 97
 98  def show_demo_shrine(self, instance):
 99    """
100    :type instance <Screen name='shrine demo'> object
101
102    """
103
104    def add_screen_shrine(MDShrine):
105      def remove_box(*args):
106        instance.remove_widget(box)
107
108      from kivy.animation import Animation
109
110      md_shrine = MDShrine()
111      md_shrine.opacity = 0
112      instance.add_widget(md_shrine)
113
114      anim = Animation(opacity=0, d=0.5)
115      anim.bind(on_complete=remove_box)
116      anim.start(box)
117      Animation(opacity=2, d=0.5).start(md_shrine)
118      self.theme_cls.primary_palette = "Red"
119
120    def show_demo_shrine(interval):
121      from kivy.animation import Animation
122      from demos.kitchen_sink.studies.shrine.shrine import MDShrine
123
124      anim = Animation(
125        size_hint=(0.2, 0.2), pos_hint={"center_y": 0.7}, d=0.5
126      )
127      anim.bind(on_complete=lambda *x: add_screen_shrine(MDShrine))
128      anim.start(box)
129
130    from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout
131    from kivy.metrics import dp
132    from kivy.uix.image import Image
133    from kivy.clock import Clock
134
135    box = BoxLayout(
136      orientation="vertical",
137      size_hint=(0.4, 0.6),
138      spacing=dp(10),
139      pos_hint={"center_x": 0.5, "center_y": 0.6},
140    )
141    path_to_logo = (
142      f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/studies/shrine/data/images/shrine-white.png"
143      if self.theme_cls.theme_style == "Dark"
144      else f"{os.environ['KITCHEN_SINK_ROOT']}/studies/shrine/data/images/shrine-dark.png"
145    )
146    logo = Image(
147      source=path_to_logo, size_hint_x=0.8, pos_hint={"center_x": 0.5}
148    )
149    box.add_widget(logo)
150    box.add_widget(Factory.ShrinePresplashTile(text="SHRINE"))
151    instance.add_widget(box)
152    Clock.schedule_once(show_demo_shrine, 1)
153
154
155KitchenSinkApp().run()
156
../_images/kivyMD.png

15.4. Robot Applications

../_images/cozmo-promo.png

15.5. Web Applications

ชุดคำสั่งสำหรับพัฒนาเว็บไซต์สำหรับภาษา Python ที่สำคัญมีดังนี้

 1. django

 2. flask

 3. pyramid

 4. cherrypy

 5. web2py

15.5.1. Django

Laboratory

สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย django บน https://pythonanywhere.com