7. สอบทักษะครั้งที่ 1

การสอบทักษะ เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ในการเขียนคำสั่งภาษา Python ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา โดยผู้รับการทดสอบจะต้องเขียนคำสั่งภาษา Python เพื่ตอบโจทย์ที่กำหนดให้ 3 - 5 ข้อ โดยจะต้องส่งผลลัพธ์ไปยังเครื่องแม่ข่ายเพื่อรับการประเมินผลโดยอัตโนมัติกับชุดทดสอบที่หลากหลาย

7.1. ตัวอย่างโจทย์ที่ 1

7.1.1. โจทย์ (Maxer)

จงเขียนโปรแกรมรับรายการ ชื่อ (Name) และเงินเดือน (Money) เพื่อหาว่าใครที่มีเงินมากที่สุด

7.1.2. ข้อมูลนำเข้า

มี 1 บรรทัด คือ ชื่อเจ้าของบริษัท:จำนวนเงิน โดยชื่อเจ้าของบริษัทและจำนวนเงินของแต่ละบริษัทจะคั่นด้วยเครื่องหมาย ,

7.1.3. ข้อมูลส่งออก

มีบรรทัดเดียวแสดงชื่อของเจ้าของบริษัทที่มีจำนวนเงินมากที่สุด

7.1.4. ตัวอย่างผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า | ข้

มูลส่งออก |

Tom=100, Woody=50, K=99

Tom

ข้อมูลนำเข้า | ข้

มูลส่งออก |

Van=33, Yorn=999

Yorn

ข้อมูลนำเข้า | ข้

มูลส่งออก |

Abby=3, Betty=4, Cathy=2, Dorothy=6

Dorothy

7.1.5. คำแนะนำ

สามารถใช้ฟังก์ชัน index เพื่อหาตำแหน่งในลิสต์ที่ต้องการได้ ตัวอย่างด้านล่างเป็นคำสั่งหาตำแหน่งของ 33 ในลิสต์ a

a = [1, 2, 33, 49]
i = a.index(33)

ผลลัพธ์คือ i มีค่าเป็น 2

7.2. ตัวอย่างโจทย์ที่ 2

7.2.1. โจทย์ (Rod-mail)

รถมอแดงมีอัตราค่านั่ง 10 บาทตลอดสาย โดยพนักงานขับรถจะขับรถไปตามป้ายที่กำหนดเมื่อถึงป้ายก็จะมีคนขึ้นและลงตามปกติ จงเขียนโปรแกรมคำนวณหาจำนวนเงินที่คนขับจะได้รับ และจำนวนคนนั่งที่อยู่ป้ายสุดท้าย โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขดังนี้

7.2.2. ข้อมูลนำเข้า

มี 2 บรรทัด

บรรทัดแรก แทนจำนวนคนขึ้นรถในแต่ละป้ายตั้งแต่ป้ายแรกจนถึงป้ายก่อนสุดท้าย โดยแต่ละตัวเลขถูก คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

บรรทัดที่สอง แทนจำนวนคนที่ลงในแต่ละป้ายตั้งแต่ป้ายแรกจนถึงป้ายก่อนสุดท้าย โดยแต่ละตัวเลขถูก คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

7.2.3. ข้อมูลส่งออก

มีจำนวน 2 บรรทัด บรรทัดแรก แสดงจำนวนเงินที่ได้จากการขับรถตลอดสาย บรรทัดที่สอง แทนจำนวนผู้โดยสารที่อยู่บนรถเมื่อจอดป้ายก่อนสุดท้าย

7.2.4. ตัวอย่างผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า | ข้

มูลส่งออก |

1 2 3 4 5 6 7

280

0 1 2 3 4 5 6

7

ข้อมูลนำเข้า | ข้

มูลส่งออก |

5 5 5 5 5

250

0 0 0 0 0

25