6. การเรียกใช้ชุดคำสั่งเสริม

Common Packages

Binder Download

6.1. จุดประสงค์

 1. สามารถเลือกใช้ชุดคำสั่งเสริมที่มีอยู่ใน python ได้อย่างเหมาะสม

 2. สามารถติดตั้งชุดคำสั่งเสริมอื่นๆ เข้ามาใช้งานได้

6.2. datetime

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับจัดการข้อมูลเวลา วัน เดือน ปี

6.2.1. วันที่ date

 • ชุดข้อมูลสำหรับจัดเก็บ วัน เดือน ปี เป็นตัวเลข จำนวนเต็ม

import datetime
year = 2018
month = 9
day = 23
today = datetime.date(year, month, day)
 • ข้อมูลวันนี้

today = datetime.date.today()
 • ข้อมูลวัน เดือน ปี

d = today.day
m = today.month
y = today.year
print(f'{y}-{m}-{d}')
 • การกำหนดวันจากข้อความ

day = datetime.date.fromisoformat('2018-08-10')
 • การแปลงวันเป็นข้อความ

day.isoformat()

โจทย์ EX0601 จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้างวันที่โดยแสดงเป็นวันเดือนปีเกิดของตัวเอง

โจทย์ EX0602 จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้างวันที่โดยรับวันเดือนปีเกิดจากผู้ใช้

6.2.2. เวลา datetime.time

ข้อมูลเวลาในหนึ่งวัน ประกอบไปด้วย ชั่วโมง(hour), นาที(minute), วินาที(second), microsecond

import datetime
t = datetime.time()
t = datetime.time(8, 7, 23)
print(t.hour, t.minute, t.second, t.microsecond)

โจทย์ EX0603 จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้างเวลา โดยระบุ ชม. นาที วินาที ตามที่ผู้ใช้กำหนด

6.2.3. วันเวลา datetime

ข้อมูลวันและเวลา ประกอบไปด้วย year, month, day, hour, minute, second, microsecond

import datetime

dt = datetime.datetime()
print(dt.year)
now = datetime.datetime.today()
now.second

โจทย์ EX0604 จงเขียนคำสั่งเพื่อสร้างวันเวลา โดยให้ผู้ใช้ระบุ ปี เดือน วัน ชม. นาที และ วินาที

6.3. เวลา time

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับจัดการเรื่องเวลา

import time
t = time.time()
print( time.gmtime() )
time.sleep(2)
print( time.localtime() )
time.sleep(3)
print( time.asctime() )

6.4. ปฏิทิน calendar

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับแสดงปฏิทิน

import calendar
cal = calendar.calendar()
print(cal)

6.5. การสุ่ม random

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับการสุ่ม

import random
r = random.randint(1, 90)
print(r)
print( random.random() )
a = [ 'Anna', 'Betty', 'Cathy', 'Dorothy', 'Eddy', 'Freddy', 'Iggy', 'Hiccup' ]
print( random.choice(a) )
print( random.choices(a) )
print( random.shuffle(a) )

ฟังก์ชันสำหรับเรียกใช้งาน

random()  seed()  randrange()  gauss() randint() shuffle() sample() uniform()

6.6. สถิติ statistics

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับการคำนวณทางสถิติ

import statistics

gpas = [ 3.22, 3.99, 2.5, 2.4, 3.45, 3,55, 3.5, 3.22, 3.22, 3.98, 3.44 ]
statistics.mean(gpas)
statistics.median(gpas)
statistics.mode(gpas)
statistics.stdev(gpas)
statistics.variance(gpas)

6.7. os

ชุดคำสั่งเสริมที่มีฟังก์ชันให้เรียกใช้งานระบบปฏิบัติการ

import os
print( os.environ )
print( typ(os.environ) )
print( os.environ['USER'] )
print( os.environ['HOME'] )
print( os.getcwd() )
print( os.getuid() )
print( os.name )
os.listdir()
os.makedirs('myfolder')
os.removedirs('myfolder')
os.remove('file.txt')

6.8. sys

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับระบบ

import sys

print(sys.argv)
print(sys.version)
sys.exit()

6.9. pickle

ชุดคำสั่งเสิรมสำหรับบันทึกข้อมูล และ อ่านข้อมูลจากไฟล์

import pickle

a = ['test value','test value 2','test value 3']
file_Name = "testfile"
fileObject = open(file_Name,'wb')
pickle.dump(a,fileObject)
fileObject.close()
fileObject = open(file_Name,'r')
b = pickle.load(fileObject)
print( b )
print( a==b )

6.10. subprocess

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับเรียกโปรแกมอื่นขึ้นมาใช้งาน

import subprocess

subprocess.call( ['firefox', 'www.facebook.com'] )

6.11. http.server

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับสร้าง web server อย่างง่าย

import http.server
import socketserver

PORT = 8000

Handler = http.server.SimpleHTTPRequestHandler

with socketserver.TCPServer(("", PORT), Handler) as httpd:
  print("serving at port", PORT)
  httpd.serve_forever()

6.12. tkinter

ชุดคำสั่งเสริมสำหรับสร้าง GUI (หน้าต่างแสดงผล)

ตัวอย่างที่ 1

from tkinter import *

window = Tk()

window.title("Welcome to LikeGeeks app")

window.mainloop()

ตัวอย่างที่ 2

from tkinter import Tk, Label, Button

class MyFirstGUI:
  def __init__(self, master):
    self.master = master
    master.title("A simple GUI")

    self.label = Label(master, text="This is our first GUI!")
    self.label.pack()

    self.greet_button = Button(master, text="Greet", command=self.greet)
    self.greet_button.pack()

    self.close_button = Button(master, text="Close", command=master.quit)
    self.close_button.pack()

  def greet(self):
    print("Greetings!")

root = Tk()
my_gui = MyFirstGUI(root)
root.mainloop()

6.13. การติดตั้งชุดคำสั่งอื่น

 • requests

 • httpie

pip install requests
pip install httpie