4. โครงสร้างข้อมูลแบบลำดับ

Sequences: Strings, Lists, and Files

Binder Download

คำสั่งเกี่ยวกับข้อความ

4.1. จุดประสงค์

 1. อธิบายข้อมูลประเภทข้อความและสามารถเขียนในโปรแกรมได้

 2. สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆสำหรับจัดการข้อความได้

 3. เข้าใจหลักการของข้อมูลประเภทลำดับ (sequence) การเข้าถึงสมาชิก (indexing) สำหรับข้อมูลประเภทข้อความและ list ได้

 4. สามารถ format ข้อความเพื่อการแสดงผลที่ทำความเข้าใจง่ายได้

 5. สามารถเขียนคำสั่งเพื่ออ่านและเขียนไฟล์ได้

4.2. ข้อมูลประเภท ข้อความ

 • ข้อความ เป็นประเภทของข้อมูลที่พบและใช้งานบ่อยมากในซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น editor word processor หรือ ซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานอื่นๆ

 • ข้อความ โดยทั่วไปเรียกว่า string หรือ text สำหรับ Python ข้อมูลประเภทนี้เรียกว่า str

4.3. การประกาศข้อมูลประเภทข้อความใน Python

str เป็นชุดข้อมูลที่เรียกว่า ลำดับของตัวอักขระ (sequence of characters) อยู่ภายในคู่ของ "(double quote) หรือภายในคู่ของ ' (single quote)

หมายเหตุ สำหรับ python 3.6+ str สามารถใช้ตัวแปร(identifier)ร่วมในข้อความได้ f'ข้อความ {ตัวแปร}'

name = 'Paul'
lastname = "Phoenix"
print("My name is ", name, lastname, '.')
print(f'My name is {name} {lastname}.')
text = f"My name is {name} {lastname}."
print(text)

type(name)
type(lastname)
print( type(text) )
# <class 'str'>

4.4. การรับข้อมูล ประเภท ข้อความ

name = input('Please enter your name ')
lastname = input()
print(f'Hello, {name} {lastname}.')

4.5. การจัดเก็บข้อมูลประเภท ข้อความ

string representation

string representation

4.6. การเข้าถึงตัวอักขระใน ข้อความ โดยใช้ตัวเลขจำนวนเต็มระบุตำแหน่ง

name = 'Paul Phoenix'
len(name) # 12
name[0]  # 'P'
name[1]  # 'a'
name[4]  # ' '

4.7. การระบุตำแหน่งจากด้านหลังของ ข้อความ

name[len(name)-3] # 'n'
name[len(name)-2] # 'i'
name[len(name)-1] # 'x'

n = len(name)
name[n-3]
name[n-2]
name[n-1]

name[-3] # 'n'
name[-2] # 'i'
name[-1] # 'x'

4.8. การตัดกลุ่มของอักขระ (slicing, substring)

text[start:end]
 • start และ end เป็น ตัวแปร ที่อ้างถึงค่า จำนวนติด

name = 'Paul Phoenix'
name[0:4]  # 'Paul'
name[5:12] # 'Phoenix'
 • ถ้าต้องการ 'Pho' จะต้องใช้คำสั่งใด

 • คำสั่งต่อไปนี้ได้อะไร?

  start = 2
  end = 6
  print(name[start:end])
  

  หมายเหตุ

 • ผลลัพธ์จะไม่รวมตัวอักขระที่ตำแหน่ง end

 • start ถ้าเป็น 0 ไม่จำเป็นต้องระบุก็ได้

  name[0:4]
  name[:4]
  
 • end ถ้าเป็น len(name) ไม่เป็นต้องระบุก็ได้

  name[5:len(name)]
  name[5:]
  
 • ผลลัพธ์ของคำสั่งต่อไปนี้คืออะไร?

  name[:]
  

4.9. การนำ ข้อความ มาต่อกัน

 • โดยใช้เครื่องหมาย +

  name = 'Paul'
  lastname = 'Phoenix'
  name + lastname
  
 • โดยใช้เครื่องหมาย * กับตัวเลข

  name * 3
  4 * lastname
  
 • แบบผสม

  (name * 3) + (5 * lastname)
  (name * 2) + (3 * ' จะไม่เข้าเรียนช้าอีกแล้ว ')
  

4.10. การไล่ดูตัวอักขระใน ข้อความ โดยใช้ for

 • แสดงอักขระละบรรทัด

  name = 'Paul Phoenix'
  for ch in name:
  print(ch)
  
 • แสดงทุกอักขระในหนึ่งบรรทัดโดยแยกด้วยช่องว่าง ','

  name = 'Paul Phoenix'
  for ch in name:
  print(ch, end=',')
  

4.11. ตารางสรุป

ตารางสรุป

ตัวดำเนินการ (Operator)

ความหมาย (Meaning)

name + lastname

ต่อข้อความด้านซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน (Concatenation)

3*name หรือ name*4

ต่อข้อความตามจำนวนครั้งที่ระบุด้านซ้ายหรือด้านขวา (Repetition)

name[index]

การใช้ตัวเลขเพื่อระบุตำแหน่งของอักขระในข้อความ (Indexing)

name[start:end]

การใช้สองตัวเลขเพื่อตัดข้อความย่อย (Slicing)

len(name)

จำนวนตัวอักษรในข้อความ (Length)

for ch in name

การไล่ดูอักขระในข้อความ (Iteration)

4.12. การแบ่งข้อความออกเป็นกลุ่ม

 • การแบ่งกลุ่มโดยใช้ slicing

days = 'MonTueWedThuFriSatSun'
print(days[0:3])  # 'Mon'
print(days[3:6])  # 'Tue'
print(days[6:9])  # 'Wed'
print(days[9:12]) # 'Thu'
print(days[12:15]) # 'Fri'
print(days[15:18]) # 'Sat'
print(days[18:21]) # 'Sun'

print(days[0*3:1*3])  # 'Mon'
print(days[1*3:2*3])  # 'Tue'
print(days[2*3:3*3])  # 'Wed'
print(days[3*3:4*3])  # 'Thu'
print(days[4*3:5*3])  # 'Fri'
print(days[5*3:6*3])  # 'Sat'
print(days[6*3:7*3])  # 'Sun'

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขจากผู้ใช้แล้วแสดงชื่อวัน

ตัวอย่างข้อมูล

Input

Output

0

Mon

1

Tue

2

Wed

3

Thu

4

Fri

5

Sat

6

Sun

days = 'MonTueWedThuFriSatSun'
n = int(input())
print(days[n*3:(n+1)*3])
 • การแบ่งกลุ่มโดยระบุอักขระที่ใช้แยก (separator,delimiter) ให้เป็น ลำดับ (list)

 • ตัวอย่าง 1 การแบ่งด้วยช่องว่าง ' '

  DAYS = 'จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์'
  days = DAYS.split(' ')
  # ['จันทร์', 'อังคาร', 'พุธ', 'พฤหัสบดี', 'ศุกร์', 'เสาร์', 'อาทิตย์']
  n = int(input())
  print(days[n])
  
 • ตัวอย่าง 2 การแบ่งด้วย comma ','

  GPA = '3.40,2.55,3.00,3,3.65'
  gpas = GPA.split(',')
  # [ '3.40', '2.55', '3.00', '3', '3.65' ]
  for e in gpas:
  f = float(e)
  print( e, type(e), f, type(f) )
  

4.13. Exercises

 • EX0401 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับประโยคยาวภายในหนึ่งบรรทัดในภาษาอังกฤษจากผู้ใช้แล้วให้ระบุจำนวนคำที่ผู้ใช้กรอก โดยแต่ละคำคั่นด้วยช่องว่าง

ตัวอย่างข้อมูล

Input

Output

Hello, Paul

2

My name is Paul Phoenix.

5

You are 26 years old.

5

 • EX0402 จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลขจากผู้ใช้แล้วแสดงชื่อเดือนตามหมายเลขนั้น (เดือนเริ่มจาก 1 เป็น January)

ตัวอย่างข้อมูล

Input

Output

1

January

2

February

3

March

4

April

5

May

6

June

7

July

8

August

9

September

10

October

11

November

12

December

4.14. การจัดรูปแบบการแสดงข้อความ

4.14.1. การจัดรูปแบบโดยใช้ %

name = 'Paul'
lastname = 'Phoenix'
gpa = 3.123456
print( 'GPA of %s %s is %f' % (name, lastname, gpa) )
# GPA of Paul Phoenix is 3.123456
print( 'GPA of %s %s is "%f"' % (name, lastname, gpa) )
# GPA of Paul Phoenix is "3.123456"
print( 'GPA of %s %s is "%5.2f"' % (name, lastname, gpa) )
# GPA of Paul Phoenix is " 3.12"

4.14.2. การจัดรูปแบบโดยใช้ format()

name = 'Paul'
lastname = 'Phoenix'
gpa = 0.123456
print( 'GPA of {} {} is {}'.format(name, lastname, gpa) )
print( 'GPA of {} {} is {:5.2f}'.format(name, lastname, gpa) )

4.14.3. การจัดรูปแบบโดยใช้ f-string สำหรับ python 3.6+

name = 'Paul'
lastname = 'Phoenix'
gpa = 3.123456
print( f'GPA of {name} {lastname} is {gpa:5.2f}' )

4.15. ลำดับกับข้อความ

ใน Python ข้อความ ถือว่าเป็น ลำดับ (sequence) และสามารถใช้ตัวดำเนินการแบบเดียวกับลำดับประเภทอื่นๆ ข้อมูลประเภทลำดับ(sequence) ที่พบบ่อยในภาษา Python คือ list ซึ่งสมาชิกในลำดับจะเป็นข้อมูลประเภทใดก็ได้ แต่โดยปกติแล้วสมาชิกใน list จะเป็นประเภทเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการหาข้อผิดพลาดของ code (debug)

 • การประกาศลำดับแบบ list

[1, 2, 3, 4, 5, 6]
['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']

a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
days = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
type(a)   # <class list>
type(days) # <class list>
 • list กับตัวดำเนินการ

  [1, 2, 3] + [4, 5, 6]   # [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  [1, 2] + [1, 2]      # [1, 2, 1, 2]
  [1, 2] * 3         # [1, 2, 1, 2, 1, 2]
  
 • list กับ indexing

  a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  days = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
  a[1]            # 2
  a[2]            # 3
  a[-1]           # 6
  days[0]          # 'Mon'
  days[1]          # 'Tue'
  days[-1]          # 'Sun'
  len(a)           # 6
  len(days)         # 7
  letters = 'ABCDEF'
  len(letters)        # 6
  letters[0]         # 'A'
  letters[1]         # 'B'
  letters[2]         # 'C'
  letters[-1]        # 'F'
  
 • list กับ slicing

  a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
  days = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
  letters = 'ABCDEF'
  a[1:4]           # [2, 3, 4]
  days[1:4]         # ['Tue', 'Wed', 'Thu']
  letters[1:4]        # 'BCD'
  

4.16. ข้อความ str ต่างจาก list

 • สมาชิกของ ``str`` ไม่สามารถกำหนดค่าใหม่ได้

days = ['Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun']
letters = 'ABCDEF'
days[1] = 'Tuesday'
letters[1] = 'b'
# TypeError: 'str' object does not support item assignment
 • Mutable Value ค่าเปลี่ยนแปลงได้

 • Immutable Value ค่าเปลี่ยนแปลงได้

4.17. การเข้ารหัสตัวอักขระ

 • จำนวนอักขระที่ Python รองรับ Unicode > 100,000 โดยการเข้ารหัสแบบ UTF-8 ในช่วง 0 - 0x10FFFF

 • - อยู่ในช่วง 0x0E01 - 0x0E2E

 • สระ อยู่ในช่วง 0x0E30 - 0x0E4F

 • เลขไทย อยู่ในช่วง 0x0E50 - 0x0E59

 • 0x0E01 เป็นจำนวนเต็มใน Python

 • คำสั่งแปลงตัวเลขเป็น ตัวอักขระ chr(0x0E01)

 • การระบุอักขระ

print('\u0E01')
print('\u23F0 = ⏰')
c = 0x23F0
for i in range(10):
  print(chr(c+i), end=' ')
 • คำสั่งแปลง ตัวอักขระ เป็น ตัวเลข ord('ก')

kor = ord('ก')
hor = ord('ฮ')
for i in range(kor, hor):
  print(chr(i), end=' ')

4.18. Exercises แสดงอักขระในช่วงต่อไปนี้

 • 0x2654 ถึง 0x265F

 • 0x2660 ถึง 0x2667

4.19. ฟังก์ชันที่สำคัญของ str

ตารางสรุป

Function

Description

s.split(',')

แยกข้อความเป็น list ด้วย ','

s.capitalize()

ทำให้ตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ 'paul' -> 'Paul'

s.title()

ทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ paul 'phoenix' -> 'Paul Phoenix'

s.center(10)

ทำให้ให้ข้อความยาว 10 ตัวอักษรและข้อความต้นฉบับอยู่ตรงกลาง 'paul' -> '   paul   '

s.ljust(10)

ทำให้ให้ข้อความยาว 10 ตัวอักษรและข้อความต้นฉบับชิดซ้าย 'paul' -> 'paul      '

s.rjust(10)

ทำให้ให้ข้อความยาว 10 ตัวอักษรและข้อความต้นฉบับชิดขวา 'paul' -> '       paul'

s.count('se')

นับจำนวนข้อความ 'se' ที่ปรากฏอยู่ใน s เช่น 'These seeds are greased' -> 3

s.find('se')

หาตำแหน่งของ 'se' ที่ปรากฏอยู่ใน s จากซ้าย เช่น 'These seeds are greased' -> 3

s.rfind('se')

หาตำแหน่งของ 'se' ที่ปรากฏอยู่ใน s จากขวา เช่น 'These seeds are greased' -> 20

s.join(['AB','CD','EF'])

รวมข้อความใน list แล้วคั่นด้วย s เช่น ':'.join(['AB','CD','EF']) -> ''AB:CD:EF'

s.lower()

ข้อความ s ที่แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด

s.upper()

ข้อความ s ที่แปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

s.strip()

ข้อความ s ที่เอาช่องว่างด้านหน้าและด้านหลังออก

s.lstrip()

ข้อความ s ที่เอาช่องว่างด้านหน้าออก

s.rstrip()

ข้อความ s ที่เอาช่องว่างด้านหลังออก

4.20. ฟังก์ชันในการเพิ่มสมาชิกใน list

a = [1, 2, 3, 4]
a.append(5)
print(a)     # [1, 2, 3, 4, 5]
 • การเขียนคำสั่งเพื่อรับ ตัวเลขจากผู้ใช้ 5 ตัวเลข เพื่อเก็บไว้ใน list

a = []
for i in range(5):
  n = int(input())
  a.append(n)
print(a)
 • การเขียนคำสั่งเพื่อรับข้อความตามจำนวนบรรทัดที่ผู้ใช้ระบุมาเก็บไว้ใน list

a = []
n = int(input('ระบุจำนวนบรรทัดที่จะกรอก: '))
for i in range(n):
  line = input()
  a.append(line)
print(a)

4.21. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อหาหลักสูตรที่มีเกรดเฉลี่ยสูงที่สุด

โจทย์

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งต้องการหาหลักสูตรที่มีเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรสูงที่สุด งานทะเบียนจึงได้รวบรวมเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทุกคนในของทุกหลักสูตรไว้รวมกันโดยข้อมูลของแต่ละหลักสูตรจะอยู่ใน 1 บรรทัด ซึ่งประกอบไปด้วยเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาในหลักสูตรทุกคนและเกรดเฉลี่ยแต่ละค่าคั่นด้วย comma ',' โดยบรรทัดแรกจะเป็นตัวเลขระบุจำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาหลักสูตรที่มีเกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาสูงที่สุด ผลลัพธ์ของโปรแกรมจะต้องแสดง เกรดเฉลี่ยของหลักสูตรที่สูงที่สุด

ตัวอย่าง Input

3
2.55, 3.40, 3.55, 2.95, 3.00, 3.25
3.25, 2.40, 3.55, 3.95, 3.22, 3.53, 3.20, 3.32
3.45, 3.22, 2.95, 3.95, 2.75, 3.66, 2.99, 3.34

ตัวอย่าง Output

3.3024999999999998

Algorithm

 • อ่านจำนวนหลักสูตร n

 • สร้าง list ชื่อ all_avg เพื่อเก็บค่าเกรดเฉลี่ยรวมของแต่ละหลักสูตร

 • แต่ละหลักสูตรหาค่าเกรดเฉลี่ยรวม avg (ทำซ้ำ n รอบ)

 • อ่านข้อมูลของหลักสูตรทั้งบรรทัด เป็น line

 • แยกข้อมูลใน line ด้วยตัวอักขระ ',' เป็น info

 • แปลงเกรดเฉลี่ยที่เป็น str ใน info เป็น float แล้วเก็บไว้เพื่อหาค่าเฉลี่ยใน list ชื่อ gpa

 • หาค่าเฉลี่ยโดยใช้สูตร avg = sum(gpa)/len(gpa)

 • เก็บค่าเฉลี่ย avg ไว้ใน all_avg

 • หาเกรดเฉลี่ยที่มากที่สุด max(all_avg) พร้อมแสดงผลลัพธ์

Implementation

n = int(input())
all_avg = []
for i in range(n):
  line = input()
  info = line.split(',')
  gpa = []
  for e in info:
    gpa.append( float(e) )

  avg = sum(gpa)/len(gpa)
  all_avg.append(avg)

print( max(all_avg) )
 • EX0403 จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาเกรดเฉลี่ยรวมที่น้อยที่สุดของทุกหลักสูตร

 • EX0404 ถ้าในแต่ละบรรทัดมีชื่อหลักสูตรก่อนเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาทุกคนในหลักสูตร จงเขียนโปรแกรมหาชื่อหลักสูตรที่มีเกรดเฉลี่ยรวมสูงที่สุด

ตัวอย่าง Input

3
Biology, 2.55, 3.40, 3.55, 2.95, 3.00, 3.25
Computer Science, 3.25, 2.40, 3.55, 3.95, 3.22, 3.53, 3.20, 3.32
Business Administration, 3.45, 3.22, 2.95, 3.95, 2.75, 3.66, 2.99, 3.34

ตัวอย่าง Output

Computer Science

hint list มีฟังก์ชัน sort() สำหรับ เรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมาก

a = [ [2,'A'], [1,'B'], [3,'C'] ]
a.sort()
print(a)  # [ [1,'B'], [2,'A'], [3,'C'] ]

4.22. Multi-line string - ข้อความหลายบรรทัด

a = """ข้อความหลายบรรทัด
แต่ละบรรทัดจะแยกด้วย อักขระ \n
ซึ่งเรียกว่า newline character
"""

print('''ข้อความหลายบรรทัด
แต่ละบรรทัดจะแยกด้วย อักขระ \n
เรียกว่า newline character
''')

4.23. ไฟล์ข้อมูล (File)

 • file เก็บข้อมูลเป็นลำดับไว้ในหน่วยความจำสำรอง โดยลำดับข้อมูลนั้นมีหลายประเภท แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไฟล์ที่เก็บข้อความ (text file) นั่นคือเก็บลำดับของอักขระนั่นเอง

 • file เก็บข้อความแบบ multi-line string โดยมี '\n' แยกบรรทัด เช่น

line one
line two

line four

เก็บใน text file เป็น

line one\\nline two\\n\\nline four

4.24. การอ่านข้อความจากไฟล์ (reading from text file)

 • การอ่านทุกบรรทัดเป็นหนึ่งข้อความ (multi-line string)

f = open('data.txt', 'r')
all_text = f.read()
print(all_text)
f.close()
 • การอ่านทีละบรรทัดออกมาเป็น list

f = open('data.txt', 'r')
lines = f.readlines()
print(lines)
f.close()
 • การอ่านเพื่อประมวลผลทีละบรรทัด

f = open('data.txt', 'r')
for line in f:
  print(line)
f.close()

4.25. การเขียนข้อความลงไฟล์ (writing to text file)

 • การเขียนข้อความ multi-line string ลงไฟล์

lines = """3
Biology, 2.55, 3.40, 3.55, 2.95, 3.00, 3.25
Computer Science, 3.25, 2.40, 3.55, 3.95, 3.22, 3.53, 3.20, 3.32
Business Administration, 3.45, 3.22, 2.95, 3.95, 2.75, 3.66, 2.99, 3.34
"""
f = open('gpa_data.txt', 'w') # open in writing mode
f.write(lines)
f.close()
 • การเขียน list ของข้อความลงไฟล์

lines = [
  '3',
  'Biology, 2.55, 3.40, 3.55, 2.95, 3.00, 3.25',
  'Computer Science, 3.25, 2.40, 3.55, 3.95, 3.22, 3.53, 3.20, 3.32',
  'Business Administration, 3.45, 3.22, 2.95, 3.95, 2.75, 3.66, 2.99, 3.34'
]
f = open('gpa_data.txt', 'w') # open in writing mode
f.writelines(lines)
f.close()
 • การเชื่อม list ของข้อความเป็น multi-line string เพื่อเขียนลงไฟล์

lines = [
  '3',
  'Biology, 2.55, 3.40, 3.55, 2.95, 3.00, 3.25',
  'Computer Science, 3.25, 2.40, 3.55, 3.95, 3.22, 3.53, 3.20, 3.32',
  'Business Administration, 3.45, 3.22, 2.95, 3.95, 2.75, 3.66, 2.99, 3.34'
]
f = open('gpa_data.txt', 'w') # open in writing mode
f.write( '\n'.join(lines) )
f.close()
 • EX0405 งานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเก็บชื่อหลักสูตรและเกรดเฉลี่ยรายบุคคลไว้ในไฟล์ชื่อ 'gpa_data.txt' ตามรูปแบบที่กำหนดในตัวอย่าง input ด้านล่าง จงเขียนโปรแกรมแสดงรายชื่อหลักสูตรโดยเรียงจากหลักสูตรที่มีเกรดเฉลี่ยรวมต่ำสุดไปหาหลักสูตรที่มีเกรดเฉลี่ยรวมสูงสุด

ตัวอย่าง Input ไฟล์ ``gpa_data.txt``

3
Biology, 2.55, 3.40, 3.55, 2.95, 3.00, 3.25
Computer Science, 3.25, 2.40, 3.55, 3.95, 3.22, 3.53, 3.20, 3.32
Business Administration, 3.45, 3.22, 2.95, 3.95, 2.75, 3.66, 2.99, 3.34

ตัวอย่าง Output

Biology
Business Administration
Computer Science